Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Životní prostředí a ekologie v sousedském regionu

Životní prostředí - téma spojené s naší planetou, evropským kontinentem i naším nejbližším okolím, téma vzduchu, vody, energií, odpadů, ale i rekultivace zničené krajiny nebo investic do chráněných území. Celosvětově prosazovaná vize strategie udržitelného rozvoje Země pro budoucí generace, trendy EU - mimo jiné zákon EIA o posuzování vlivů na životní prostředí ve všech oborech (průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších) a směrnice IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění s cílem ochrany životního prostředí jako celku před znečištěním z průmyslových a zemědělských podniků, daly spolu s miliardovými dotacemi EU základ k celoplošnému zlepšování životního prostředí. Dalším faktorem se stal celosvětový rozvoj internetu, počítačových technologií a pokrok techniky.

Životní prostředí v Sasku

V poměru na jednoho obyvatele patří Sasko svými výdaji do této oblasti ke světové špičce, investuje do úspor energií, obnovitelných zdrojů, čištění vzduchu a vod.

V oblasti odpadů a kanalizace se v posledních dvaceti letech podařilo zvýšit napojení saských domácností na veřejnou kanalizaci v obcích a městech z necelých 50 až na 80%. Nasazením řady čistících zařízení se zřetelně zlepšila kvalita vody i vzduchu.

K ojedinělým patří know-how sanačních technologií, jež mění zničené průmyslové oblasti na novou krajinu. Saské know-how vzniklo na základě analýz sanací z celého světa a následného vytvoření moderních sanačních technologií. Největším projektem je Wismut-projekt, sanace území zničeného těžbou uranu. Jedním z výsledků tohoto projektu je i malý zázrak, lázně Bad Schlema v prozaickém příhraničním městečku Schlema.

I v česko-saském pohraničí … se rozvíjejí jednání a iniciativy ke zlepšení kvality vzduchu a směřují k jeho zlepšení. Větší znečištění vzduchu v této oblasti je spojeno s průmyslovou produkcí v Severních Čechách, odkud se znečištění přenáší za hranice skrze vítr.

Nejkrášnějším tématem životního prostředí v pohraničí jsou chráněná území a oblasti, lesy a nádherná krajina stejně jako řeka Labe. Česko-saské pohraničí je jimi prostoupeno po celé délce hranice. Přírodní park Krušnohoří-Fojtsko na 1.500m² se 14 krajinnými chráněnými oblastmi, 45 přírodními rezervacemi a 181 přírodními památkami, pahorkovitá krajina Středního Saska Lommatzscher Pflege a Tharandter Wald, Saské Švýcarsko, Lužické hory, Žitavské hory a hory Königshainer Berge v trojúhelníku-hraničním území třech zemí Německa-Polska-Česka.

Internet nabízí přímé kontakty od EU, Německa, Saska jako spolkové země až po informace z krajů a profesních svazů.

Životní prostředí v Ústeckém regionu

První pohled na Ústecký kraj ukazuje přírodní bohatství - oblast řeky Labe, NP České Švýcarsko, chráněné oblasti Krušné hory, České středohoří a Lužické hory, na léčivé prameny a termální zřídla na Teplicku či v Bílině i region, kde se koná výstava Zahrada Čech.

Druhý pohled je pohledem na průmyslovou historii do r. 1989, monopoly 20. stol., těžbu nerostů a hnědého uhlí s tradicí už od 15. století. Z důvodů dolování uhlí, ale i vojensko-strategických, zaniklo např. do pol. 90. let 20.stol. v nejvíce postižené oblasti Mostecka více než 100 obcí a měst regionu.

Ekologické programy a zahraniční dotace podnítily po roce 1989 rozvoj životního prostředí v Ústeckém kraji a intenzivní spolupráci Saska a Česka ... při vytváření společného příhraničního regionu. Pomohly zredukovat znečišťování ovzduší a vod pomocí zavedením automatických čističek vzduchu, automatických měřících stanic měřících aktuální stav kvality ovzduší, čističek odpadních vod. Labe se tak stalo poměrně čistou řekou, spolupráce probíhá při vytváření protipovodňových systémů. Jsou omezovány chemické výrobny, byly odsířeny uhelné elektrárny, realizují se společné projekty v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojích. Na krajském úřadě vznikl ucelený systém a databáze odpadních zařízení http://websouhlasy.kr-ustecky.cz/index.php?zadani=typ&page=1 a akce pro občany typu Soutěž „SKLENĚNÁ POPELNICE“.

Velmi zajímavou kapitolu v pohraničí tvoří regenerace povrchových dolů, rekultivace krajiny po zastavení těžby. Díky rozsáhlým investicím vznikají databáze lokalit typu brownfield a projekty na regeneraci těchto území, obě země společně hledají hospodářské a preventivní opatření pro zmírnění negativních důsledků těžby jako jsou poklesy vody, půdy apod. v příhraničním území. Zničená krajina se tak mění často i na turistické destinace. Příkladem na Mostecku může být Vodní nádrž Benedikt, hipodrom či vinice v Chrámcích.

A na závěr - neodmyslitelnou součástí životního prostředí je venkov a s ním spojené zemědělství. Přechodem od monopolů k vytváření nových malých a středních podniků došlo k silné redukci zemědělské výroby, oblast je proto výrazně podporována dotacemi. Značná pozornost je věnována obnově venkova. Řada vesnic každoročně soutěží o titul Vesnice roku. Harmonii přírody na Ústecku dotváří i četné krajinné zóny a památky lidové architektury, jmenujme alespoň roubené a hrázděné podstávkové domy v obcích podél hranice Národního parku České Švýcarsko, Krajinnou památkovou zónu území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce a Varvažova nebo Archeologickou památkovoou rezervaci Bílina. Významná je sedmisetletá tradice pěstování chmele v nejúrodnější chmelařské oblasti na Lounsku a s tím spojených tradic a oslav. A nalezeneme zde památnou horu Říp.

Internet zprostředkovává přímé kontakty od EU, Německa, Česka i Saska jako spolkové země až po informace z krajů a profesních svazů. Databáze v příloze slouží k navázání kontaktů se sousedy ve společném příhraničním regionu.