Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Oblast zdravotnictví a sociální správy ve Spolkové republice Německa a v Sasku

Kontaktní burza Zdravotnictví a Sociální zařízení zprostředkovává nejdůležitější kontakty z Německa a Saska. Na spolkové úrovni jsou tyto dvě oblasti zastoupeny institucemi „Bundesministerium für Gesundheit (BMG)“/Spolkovým ministerstvem zdravotnictví a „Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)“/ Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí. V Sasku spadá oblast zdravotnictví pod „Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz“/Saské státní ministerstvo sociálních věcí a ochrrany spotřebitele. Oblast zdravotnictví a sociálních věcí je v Německu více vzájemně propojena než v Česku. Pro rychlé navázání kontaktu najde návštěvník webových stránek všech třech institucí velmi přehledné členění. V Saském státním ministerstvu sociálních věcí a ochrany spotřebitele jsou informace členěny do tématických portálů – Zdraví, Sociální oblast, Rodina a Pečovatelská síť.

Centrálně je organizována i „Bundes Agentur für Arbeit“/Spolková agentura práce. I zde jsou kompletní kontakty k regionům, městům a jejich regionálním pobočkám registrovány na mapě Německa a dostupné ihned po kliknutí na mapu.

Regionální úroveň
Nejdůležitější informace a kontakty na regionální úrovni k Centrům sociální pomoci, ke sdružením a svazům až po veřejné a soukromé instituce, občanské iniciativy, humanitární organizace, charity, ale i např. k Červenému kříži, najdeme přímo na webových stránkách zemských úřadů, krajských měst nebo přes oddělení sociálních věcí a zdraví. Řada souborů a Links nabízí strukturu pomoci důležitou při finanční tísni, ztrátě práce, migraci za prací, problémy ve stáří, pro zdravotní stav nebo v situacích spojených s drogami či násilím.

Všeobecné informace pro spoluobčany ze zahraničí
V sociální oblasti a oblasti zdravotnictví v příhraniční oblasti jsou důležité kontakty především v souvislosti s migrací při hledání práce. Kdy a jak mám právo jako zahraniční EU-spoluobčan na podporu ve Spolkové republice Německa?

Základní informace najdeme na stránkách Ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt), Ministerstva vnitra (Ministerium des Innern) a Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky v Informačním centru pro azyl a migraci (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Informationszentrum Asyl und Migration). Jaká témata se tu nabízí?

Ministerstvo zahraničí:

Anreise & Aufenthalt/Příjezd & Pobyt s podkapitolou Studium a práce, přistěhovalecký zákon, právo na azyl, právo na státní příslušnost a např. info k – Jsem cizinec a chtěl bych v Německu pracovat, jaké jsou možnosti?

Ministerstvo vnitra:

Migration und Integration/Migrace a integrace s podkapitolou Přistěhovalectví, Právo cizinců, Azyl a ochrana uprchlíků, Integrace, Právo na péči (narozené děti zahraničních rodičů a státní příslušnost), Zdomácnění/Udělení státního občanství a Ilegální migrace.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky:

s kapitolou - Willkommen in Deutschland!/Vítejte v Německu! I zde je k dispozici široký výběr témat - Pobyt v Německu, Učit se německy, Místní integrační projekty, Informace a poradenství ke vzdělání, Práce a povolání, Děti a rodina, Zdraví a prevence, Banky a pojištění, Svazy a organizace, Kulturní nabídky, Nákupy a ochrana spotřebitele a Život v Německu.

Na zemské úrovni, v Sasku, je pro zahraniční spoluobčany k dispozici Amt des Sächsischen Ausländerbeauftragten/Úřad saského pověřence pro cizince. Pod linkem Wegweiser und Kontakte/Ukazatel cesty a kontakty najde člověk kompletní poradenství k sítím, poradenství k tématům – Integrace ve vašem místě, Jak najít partnera na internetových sítích, Poradenství skrze migrační služby, Všeobecná příslušnost a pokyny pro migranty a v podkapitole Obecní pověřenec pro cizince seznam obecních poradenských míst.

K oblasti práva cizinců a zahraniční politice vychází s orientací na cílovou skupinu právníků, soudců, státních zástupců, úředníků, svazů a iniciativních skupin časopis "ZAR" (www.zar.nomos.de).

K rozšíření státních institucí najdeme na internetu také řadu soukromých poskytovatelů. Informační portál "Weisse Liste"("Bílá listina") s výběrem kolem 2.000 německých klinik, spravovaný dceřinou společností nadace Bertelsmann Stiftung, SINDBAD -"Sozialmedizinische Informationsdatenbank für Deutschland" ("Sociálněmedicínská informační databanka pro Německo") - medicínská služba Nejvyššího svazu Svazu zdravotních pojišťoven, spotřebitelský portál "1A Verbraucherportal" www.1a.net - nezávislá informační platforma pro oblast pojištění, prevence a zdraví, Všechno kolem života v zahraničí – Alles rund um´s Leben im Ausland – Informace, kontakty, servis na www.justlanded.com, www.juraforum.de - speciální právnické fórum pro azylové právo a právo cizinců, Stěhování do Německa: od přihlášení až po pracovní povolení/Umzug nach Deutschland: Von der Anmeldung bishin zur Arbeitserlaubnis na www.umzug.info/aufenthaltserlaubnis-deutschland.html.

Na podporu spolupráce sdružení, úřadů a dalších jsou pravidelně vypisovány podpory a dotace EU fondů s programy pro příhraničí, dotace na krajské nebo státní úrovni, např. s orientací na partnerství. S pomocí evropských dotačních prostředků již mohlo již zrealizováno mnoho projektů ve vzájemné sasko-české spolupráci.

Soubory v příloze umožňují navázání spolupráce s partnerskými organizacemi v příhraničí – s pracovními úřady, s domovy pro seniory, dětskými domovy, centry pro duševně nebo tělesně postiženými, kontaktními centry pro pomoc mladým a dalšími.

Najděte si souseda nebo partnerskou organizaci v příhraničním regionu.

Navažte kontakt - za 5 minut!