Znalostní test
www.youtube.com/user/5minonlineTV
  • www.euregioegrensis.de
  • www.euroregion-erzgebirge.de

Občanská sdružení

Navažte kontakt se sousedy - za 5 minut!

Nestátní neziskové organizace Ústeckého kraje
Tato stránka Vám přináší stručný přehled o rozdělení nevládních neziskových sdružení/organizací v ČR. Adresář v příloze Vám v krátké době umožní najít možného partnera v příhraničí. Navíc Vás i krátce seznámíme s možností registrace sdružení s mezinárodním prvkem na území ČR.

Registrace sdružení stejně jako i kompletní správu adresářů zajišťuje v České republice Ministerstvo vnitra, oddělení sdružování. www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-vseobecne-spravy.aspx

Vznik sdružení upravuje Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Do této kategorie sdružení nepatří sdružování občanů k výdělečné činnosti, politické strany/hnutí, hospodářská/agrární komora ČR a církve nebo náboženské společnosti. Na rozdíl od ostatních kategorií spadá registrace a evidence církví v ČR pod Ministerstvo kultury, kde najdete i všechny kontakty, viz: www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/adresar-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-1372/.

Do kategorie sdružení navíc nepatří tzv. obecně prospěšné společnosti (zkratka o. p. s.), vedené u rejstříkového soudu, územní samospráva – obce nebo vyšší samosprávní celky, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace (tj. např. školy a školská zařízení, muzea, nemocnice) a nadace a nadační fondy.

Spektrum názvů neziskových sdružení/organizací je velmi široké. Na základě Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů mají občané právo zakládat sdružení, spolky, společnosti, odborové organizace/sdružení zaměstnanců, svazy, asociace, nepolitická hnutí, kluby a jiná občanská sdružení.

Organizace s mezinárodním prvkem
Pojmem organizace s mezinárodním prvkem se rozumí mezinárodní nevládní/nepolitická organizace. Mezinárodní nepolitická organizace má v ČR možnost zažádat u Ministerstva vnitra o povolení založit organizaci nebo vyvíjet činnost v České republice či mít v České republice sídlo.

Mezi hlavní zaměření neziskových organizací, klasifikované Mezinárodní klasifikací neziskových organizací, je především kultura a volný čas, sport, vzdělávání, sociální služby, společnosti zabývající se životním prostředím a přírodou, komunitním rozvojem a bydlením.

Zdrojem kontaktů v regionu Ústí je portál Ústeckého kraje, sekce Občan a obce, Adresář www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp. Jejich zaměření je velmi pestré.